مزایای استفاده از سامانه مدیریت رخدادها و تهدیدات امنیتی CoreLog در سازمان

• شناخت حوادث امنیتی
• شناخت موارد تخلف از سیاست‌ها
• شناخت فعالیت های جعل هویت و نفوذ
• شناخت مشکلات عملیاتی
• تحلیل های کارآگاهی (بررسی علت حوادث)
• پشتیبانی از بازرسی‌های داخل سازمانی
• ایجاد baseline‌ها و روند طبیعی
• شناخت روند عملیاتی سازمان
• شناخت مشکلات بلند‌مدت سازمانی
محصولات