مراحل پیاده سازی

تعیین تجهیزات مرتبط با جمع آوری رخدادها
مشخص کردن سیاست های جمع آوری رخداد
مشخص کردن ظرفیت مورد نیاز برای مدیریت رخدادها
استقرار سامانه مدیریت رخداد
دریافت بازخورد از مشتری
محصولات