خدمات ما در مرکز عملیات امنیت (SOC)

شرکت بهین راهکار با توجه به اینکه اولین شرکت ایرانی در حوزه تولید محصولات SIEM بنام CoreLog می باشد، امکان ایجاد مراکز بومی مدیریت عملیات امنیت (SOC) را یافته است. در این راستا با توجه به قراردادهای فروش محصول به سازمان های مختلف، عموما پروژه ایجاد مرکز مدیریت عملیات امنیت (SOC) نیز در آن سازمانها در برنامه قرار گرفته است. ارائه خدمات SOC توسط شرکت بهین راهکار در سرفصل های زیر صورت می گیرد:
  • ارائه خدمات مشاوره در طراحی، پیاده سازی و ایجاد مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
  • تهیه RFP، LOM و نظارت بر اجرای پروژه های مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
  • طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی از مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
  • تامین محصول SIEM برای مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
  • تهیه فرایندها و رویه های اجرایی در مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
  • برگزاری سمینارها و همایش های درون سازمانی به منظور آشنایی با مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
محصولات